Your shopping cart is empty!

Условия за ползване

на уеб сайта quickline.bg

 

1. Интернет страница
 
WWW.QUICKLINE.BG е уеб сайт и е собственост на „АКТИВ 90“ ООД, 6300 Хасково, България.
 
2. Дефиниции
 
2.1 „WWW.QUICKLINE.BG“ е уеб сайт - виртуален информационен портал в Интернет, собственост на „Актив 90“ ООД.
 
2.2 „Уеб сайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 
2.3 „Условия“– условия за използване и/или посещаване на уеб сайт WWW.QUICKLINE.BG.
 
2.4 „Посетител /потребител“ e всяко физическо лице, което посещава и/или ползва услугите, предоставяни от WWW.QUICKLINE.BG.
 
2.5 „Злоумишлено действие“ – по смисъла на настоящите Условия това са всички действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.
 
3. Авторски права
 
3.1 Правата на материали, включени в уеб сайта WWW.QUICKLINE.BG, включително и на снимки, видео, графики, картини, рисунки, текстове, на предлаганите услуги и на всички файлове в тази страница, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат на фирмата собственик  „Актив 90“ ООД. Материалите включени в страницата не могат да бъдат копирани или предлагани публично или използвани по какъвто и да е начин, освен с изричното писмено разрешение на „Актив 90“ ООД.
 
3.2 WWW.QUICKLINE.BG взема под внимание авторските права на всички публикувани снимки, видео, графики, картини, рисунки и текстове. Въпреки всичко ако в уеб сайта WWW.QUICKLINE.BG се намират снимки, видео, графики, картини, рисунки или текстове, който представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат на трети лица, то те ще бъдат незабавно отстранени от WWW.QUICKLINE.BG.
 
4. Задължения на Посетителят /потребителят
 
Посетителят /потребителят на страницата и на услугите на WWW.QUICKLINE.BG, предоставя съгласието си при следните условия за ползване, които важат за съдържанието на страницата, картините, графиките, снимките, текстовете и на архива, който се включва в интернет страницата, вследствие на което той е длъжен да прочете внимателно условията преди посещението и  ползването на услугите и на съдържанието на WWW.QUICKLINE.BG. При несъгласие е длъжен да не използва услугите и съдържанието на WWW.QUICKLINE.BG. Посетителят /потребителят би трябвало да проверява  съдържанието на конкретните страници за евентуални промени. Правата за променяне на условията са запазени. Всяка промяна ще се публикува. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уеб сайта, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „Актив 90“ ООД.
 
5. Съгласие за ползване от Посетители /потребители
 
5.1 Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на WWW.QUICKLINE.BG, ще Ви помолим да напуснете. Всяко използване или посещаване на WWW.QUICKLINE.BG се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Посетителят /потребителят на WWW.QUICKLINE.BG да ги спазва.
 
5.2 Всяко използване или посещаване на WWW.QUICKLINE.BG се смята за израз на съгласие с това, WWW.QUICKLINE.BG да има право за изпращане на съобщения до своите посетители /потребители под всякаква форма с цел реклама.
 
6. Ограничена отговорност на WWW.QUICKLINE.BG
 
6.1 При всякакви условия, включително и в случаи на незнание, WWW.QUICKLINE.BG или трето лице, което има отношение със създаването и изграждането на интернет страницата, не отговаря за щети, претърпени от посетителя/ потребителя на страниците, услугите, опциите и съдържанието на страницата, който действа по собствена инициатива и в съгласие с  Условията за ползване. Съдържанието на страницата се предоставя „в този вид” без никаква гаранция. Съгласно закона, WWW.QUICKLINE.BG отказва всички видове гаранции, включително, но не и ограничено до тези,  които имат конкретна цел - подходящ и продаваем вид. WWW.QUICKLINE.BG не гарантира, че страниците, услугите, опциите и съдържанието на страницата ще се предоставят без прекъсване, грешки, закъснения и други събития, зависещи или независещи от волята му. WWW.QUICKLINE.BG не гарантира в никакъв случай верността, целостта или разположението на услугите, опциите, съдържанието на страницата и резултатите им. Отговорността за евентуалните поправки или опровержения е за сметка на посетителя/ потребителя, а не на WWW.QUICKLINE.BG.
 
6.2 WWW.QUICKLINE.BG не гарантира, че предоставяните Услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.
 
6.3 WWW.QUICKLINE.BG не носи отговорност за съдържанието на други уеб сайтове, достъпът, до които се осъществява чрез електронни препратки, публикувани в WWW.QUICKLINE.BG, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.
 
6.4 Екипът на WWW.QUICKLINE.BG не носи отговорност за вреди или наранявания, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница. Както и вследствие предоверяването на доставената в нея информация. WWW.QUICKLINE.BG отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни и особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди. Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, софтуер, бази данни, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Актив 90“ ООД.
 
 
7. Правила за поверителност
 
WWW.QUICKLINE.BG защитава личните ви данни, много сериозно и се придържа стриктно към закона за защита на личните данни. Личните данни на този сайт, са необходими само за технически цели и могат да бъдат Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с обработката на данни за вас по начина, описан по-горе, както и на целите, изложени по-горе.
 
8. Правни и допълнителни условия.
 
Горепосочените условия за ползване на WWW.QUICKLINE.BG, както и всяка промяна или смяна, се допълват от Българското законодателство, Законодателството на Европейския съюз и Международните норми. Всяка промяна на горепосочените условия, освен от WWW.QUICKLINE.BG, е незаконна, не важи автоматично и отпада, без да влияе на останалите условия. Настоящото е общо споразумение между WWW.QUICKLINE.BG и Посетителя/ Потребителя на страниците и на услугите на WWW.QUICKLINE.BG и важи само за тях. Никоя промяна на условията не се взема предвид и не е част от това споразумение, ако не е в писмен вид и допълнително прибавена към настоящите Условия за ползване. Посетителят/ Потребителят е изцяло отговорен и се осведомява редовно за промени в условия за ползване. Ползването на услугата след промени в условия за ползване означава съгласие с тези промени.